MER ÄN 44 000 SÅLDA – FÖRVARINGSMAGI HEMMA OCH PÅ STUGAN

Försäljningsvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Ditt köp regleras av avtalslagen, konsumentskyddslagarna, inklusive konsumentköplagen, lagen om ångerrätt och lagen om e-handel. I den mån lagarna är gällande, och om du är en konsument, kommer de att ha företräde framför detta Avtal.

1. Allmänt

Avtalet består av den information som Bag’in tillhandahåller om produkten och köpet i beställningslösningen i webbutiken (bland annat information om varans art, kvantitet, kvalitet, andra egenskaper, pris och leveransvillkor), eventuell direkt korrespondens mellan parterna (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor (”Avtalet”).

I händelse av konflikt mellan den information som Bag’in har tillhandahållit om köpet i beställningslösningen i webbutiken, direkt korrespondens mellan parterna och avtalet, ska direkt korrespondens mellan parterna och den information som tillhandahålls i beställningslösningen ha företräde framför försäljningsvillkoren, såvida det inte strider mot gällande lagstiftning.

Avtalet gäller när du som konsument (”du”, ”dig” eller ”kunden”) lägger en beställning via www.bagin.se(”Webbplatsen”). Avtalet ingås mellan dig och GardenStore Int. AB , organisationsnummer 559441-2636 (”Bag’in”, ”vi” eller ”oss”).

Företagsnamn: GardenStore Int. AB 
Kontaktadress: Simbagatan 20, 131 54 Nacka, Stockholm
E-post: kundcenter@bagin.se
Telefonnummer: +47 40 08 08 40

Du måste ha behörighet att ingå bindande avtal för att beställa via webbplatsen. Enligt svensk lagstiftning accepterar Bag’in inte kreditköp från personer under 18 år. Du bekräftar härmed att du har behörighet att ingå ett avtal om köp från webbplatsen.

Bag’in förbehåller sig rätten att ändra detta avtal från tid till annan om sådana ändringar är lämpliga med hänsyn till affärsverksamhet. Vid ändring av Avtalet kommer vi att meddela dig om relevanta ändringar 14 dagar innan ändringarna träder i kraft. En uppdaterad version av villkoren kommer alltid att finnas tillgänglig på webbplatsen och vi rekommenderar därför att du kontrollerar dessa regelbundet.

2. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt till bilder och innehåll på webbplatsen, produkternas utformning och layout, domän, varumärken etc. ägs av Bag’in. All användning av webbplatsen och dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av hela eller delar av
innehållet, i något annat syfte än för personligt, icke-kommersiellt bruk är förbjuden utan Bag’ins tillstånd.

3. Priser

Priserna, som anges i webbutiken är inklusive moms.

Information om de totala kostnaderna som du måste betala, inklusive alla avgifter
(mervärdesskatt, tullar etc.) och leveranskostnader (frakt, porto, fakturaavgifter, förpackning etc.) samt fördelningen av de enskilda delarna av det totala priset anges i beställningslösningen innan beställningen görs. (Varuleveranser till Svalbard eller Jan
Mayen skall säljas utan tillägg av mervärdesskatt).

4. Produkt

Bagin har rätt att ändra priser, inkludera tilläggsavgifter och ändra produktinformation, t.ex. produktbilder och försäljning, utan förvarning. De tillgängliga produktbilderna och informationstexterna återspeglar produkten så bra som möjligt. Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel som kan förekomma på webbplatsen och kan inte garantera att alla bilder återspeglar produktens exakta utseende.
Bilderna kan variera beroende på färginställningarna på din dator. Alla bilder bör endast ses som illustrationer och garanterar inte korrekt och exakt utseende och egenskaper.

5. Avtal

Avtalet är bindande för bägge parter när din beställning har mottagits av Bag’in.

En part är dock inte bunden av avtalet om det har uppstått ett skrivfel i erbjudandet från Bag’in i beställningslösningen i webbutiken eller i din beställning, och den andra parten insåg eller borde ha insett att det fanns ett sådant fel.

6. Orderbekräftelse

När Bag’in har mottagit din beställning bekräftar vi beställningen utan onödigt dröjsmål genom att skicka dig en orderbekräftelse. Du uppmanas att kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen när det gäller kvantitet, typ av vara, pris osv. Om det saknas överensstämmelse mellan beställningen och orderbekräftelsen bör du kontakta säljaren så snart som möjligt.

7. Betalning

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Det innebär att vi kan överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna när kassan är laddad, så att Klarna kan hantera ditt köp.

Du kan välja att betala med:

  • Faktura 30 dager
  • Delbetaling
  • Banköverföring
  • Bankkonto
  • Kort
  • Swish

Klarnas villkor i Sverige

Klarnas dataskyddsinformation i Sverige

8. Leverans etc.

Leverans av varan från Bag’in till dig sker på det sätt, på den plats och vid den tidpunkt som anges i beställningslösningen i webbutiken.

Om leveranstiden inte anges i beställningslösningen ska Bag’in leverera varan till dig inom rimlig tid och senast 30 dagar efter beställningen gjorts av kunden. Om Bag’in ska säkerställa att varorna skickas till kunden är vi skyldiga att se till att varorna transporteras till destinationen på ett lämpligt sätt och på sedvanliga villkor för sådan transport.
Destinationen är hos kunden om inte annat specifikt överenskommits mellan parterna.

9. Risken för varan

Risken för varorna övergår till dig när du tar över varorna enligt avtalet.
Om leveranstiden har gått ut och du vägrar att ta emot en vara som ställts till ditt förfogande enligt avtalet, bär du fortfarande risken för förlust eller skada på grund av varans egenskaper.

10. Ångerrätt

Du kan avbryta köpet i enlighet med bestämmelserna om ångerrätt (7). Ångerrätt
innebär att du utan anledning kan returnera varan till Bag’in även om det inte är något fel på den och även om den inte har levererats.

Du ska meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter mottagandet av varan, den föreskrivna informationen om ångerrätten och ångerrättsblanketten. Om du mottar en ångerrättsblankett och nödvändig information vid ett senare tillfälle än vid
leverans av varan börjar ångerfristen löpa från den dag du mottar ångerrättsblanketten och informationen. För att ångerrätten ska respekteras räcker det att du skickar en anmälan om att du vill använda din ångerrätt innan tidsfristen löper ut. Under alla fall löper ångerrätten ut 12 månader efter utgången av den ursprungliga
14-dagars tidsfristen.

Anmälan om användningen av ångerrätten bör vara skriftlig av bevisskäl
(ångerrättsblankett, e-post, fax eller brev) och måste innehålla information om hur du vill returnera varan till Bag’in.

Vid användning av ångerrätten måste varan returneras till Bag’in inom rimlig tid och senast 14 dagar från anmälan gjorts om att du vill använda ångerrätten.

Bagin är skyldig att återbetala hela inköpspriset och leveranskostnaden till dig inom 14 dagar från den dag vi tar emot varan eller upphämtningssedeln eller varan på annat sätt görs tillgänglig för oss. Du måste själv betala kostnaderna för returförsändelsen. Vi kan hålla inne betalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit dokumentation om att varorna har returnerats, eller tills den av dessa händelser som inträffar först.

Du kan undersöka produkten innan du ångrar ditt köp. Varan måste dock kunna returneras till oss i ungefär samma skick och kvantitet som när du mottog den. Om möjligt, skicka tillbaka varan till oss i originalförpackningen. Du är ansvarig för eventuell värdeminskning på varorna till följd av en annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att bestämma deras art, egenskaper och funktion.

11. Undersökning av varan

När du tar emot varan ska du i rimligen utsträckning kunna kontrollerar om den är i enlighet med beställningen, om den har skadats under transporten eller om den på annat sätt har brister.

Om varan inte överensstämmer med beställningen eller har brister måste du meddela Bag’in genom en reklamation, se klausul 11 i avtalet.

12. Reklamation av brister och tidsfrist för att anmäla vid förseningar

Bag’in har en rättslig skyldighet att leverera avtalsenliga varor. Om varorna har ett fel måste du meddela oss detta inom rimlig tid och senast inom två månader efter att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. En reklamation måste dock göras inom fem år. Meddelandet till Bag’in eller kreditkassan ska vara skriftligt (e-post, telefon, fax eller brev).

För att reklamera sänder du oss ett e-postmeddelande till kundcenter@bagin.se, där du beskriver problemet.

I händelse av försening måste anspråk göras till säljaren inom rimlig tid efter att leveranstiden har gått ut och varan inte har levererats.

Om varan betalas med kreditkort kan du också välja att reklamera och skicka anspråk direkt till kreditkortsleverantören.

Om varan har ett fel och detta inte beror på dig eller på omständigheter från din sida, kan du enligt reglerna i konsumentskyddslagen kapitel 6, beroende på omständigheterna, behålla köpeskillingen, välja mellan att varan återställs och ny leverans, kräva prisavdrag, kräva att avtalet hävs och/eller kräva skadestånd från oss.

13. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och tidsfrist för att anmäla krav

Om Bag’in inte levererar varan eller levererar den för sent i enlighet med avtalet
mellan parterna, och detta inte beror på dig eller omständigheter från din sida, kan du, i enlighet med reglerna i 5 kap. under dessa omständigheter hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörelse, häva avtalet och/eller kräva ersättning av Bag’in.

14. Ansvar

Eventuell ersättning är begränsat till din bevisade och dokumenterade ekonomiska förlust. Ersättningen inkluderar inte förluster till följd av personskada eller förluster som kan uppstå i din affärsverksamhet.

Bag’in är befriad från ansvar och andra påföljder om avtalets utförande förhindras, hämmas eller försenas på grund av omständigheter utanför vår kontroll eller force majeure, såsom naturkatastrofer, krig, strejker etc.

15. Köparens rättigheter i händelse av försummelse från köparen

Om du inte betalar eller uppfyller andra skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på Bag’in eller omständigheter från vår sida, kan vi enligt reglerna i konsumentskyddslagen 9 kap. under omständigheterna hålla tillbaka varorna, kräva att avtalet fullgörs, kräva att avtalet hävs och kräva ersättning av dig. Vi kan också, under omständigheterna, ta ut ränta vid sen betalning, inkassoavgift och en rimlig avgift för ej upphämtade varor.

16. Garanti

Garantitiden är 3 år från inköpsdatum.

Garantin gäller produkten Bag’in och inte produkter/varor eller liknande som Bag’in används för att skydda eller förvara.

För att göra ett anspråk enligt denna garanti, bes du vänligen om att följa [ Proceduren för att göra anspråk. t.ex. fylla i kontaktformuläret, tillhandahålla bevis för garantin etc.]. Kostnaderna för returen betalas av Bag’in.

Garantin täcker inte:

– Fel eller skador till följd av olämplig användning eller vårdslöshet

– Defekter eller skador till följd av obefogad reparation eller modifiering

– Fel eller skador orsakade av force majeure (naturkatastrofer, brand, krig etc.)

– Estetiska förändringar som uppstår vid normalt slitage och åldrande

Om Bag’in inte kan se någon av de problem som beskrivs ovan kommer produkten att returneras till kunden. Observera att du i sådana fall måste betala för reparationen/utbytet, även om garantin fortfarande gäller.

17. Konfliktlösning

Parterna skall sträva efter att lösa eventuella tvister i godo. Du kan kontakta konsumentrådet för att få hjälp i en eventuell tvist med säljaren. Om en uppgörelse i godo
inte nås efter att konsumentrådet hörts kan parterna skriftligen begära att konsumentrådet överlämnar tvisten till kommittén för konsumenttvister.

18. Gällande lagstiftning

Detta avtal regleras av svensk lag. Tvister ska i möjligaste mån lösas i
godo. Tvister som inte kan lösas i godo ska avgöras av din allmänna domstol, dvs. domstolen på din hemort.